PRESIDENTSREDE

KONGRES 2022


DIE UITDAGING VAN VERANDERING /  THE CHALLENGE OF CHANGE

 Geagte voorsitter

Eregaste

Dames en here

Roy T Bennett het die volgende gesê:

                           Change begins at the end of your comfort zone

Die tema, “Die uitdaging van verandering” is gerig tot elkeen van ons, u en ek moet dit net positief benader.

Waar sal ons begin?

Ek is van mening dat verandering eerstens by myself moet begin, juis daar waar ek gemaklik voel en waarmee ek bekend is.

As ek ‘n sirkel om myself sou trek, is dit die plek waar ek moet begin, by myself!  As ek nie die uitdaging aanvaar om myself te verander nie, kan ek nie verwag dat enigiets anders sal verander nie.

Ons almal wil graag hê dat alles rondom ons moet verander, die VLV, ons land en regering, die wêreld, maar as daar van my verwag word om net een klein treetjie te gee buite my gemaksone, dat deins ek terug!

Ons moet dus selfondersoek doen en besluit om verandering te aanvaar.

Hier is net ‘n paar algemene voorbeelde van ‘n situasie wat kan verander:

 • Deur die nors persoon vriendelik te groet en uit te reik na haar, gaan haar gesindheid laat verander.
 • Deur die omgewing rondom jou netjies te hou raak die omgewing meer leefbaar en lekkerder.
 • Deur jou dankbaarheid uit te leef en te bewys sal ander rondom jou laat besef ons ingesteldheid oor die lewe is baie belangrik.

Ons leef vandag in ‘n snelveranderende wêreld.  Elke individu en organisasie is deel van hierdie veranderinge en soms bring dit ‘n toekomsskok  mee omdat die toekoms so vinnig naderkom, baie vinniger as wat ons dalk kan hanteer.

Daar vind voordurend politieke en ekonomiese veranderinge plaas wat baie uitdagings inhou.

Die vraag is telkens:  Hoe hanteer ek die veranderinge?

Aangesien die funksionering van die brein en denkpatrone van die individu ‘n groot invloed op die reaksie van die individu uitoefen, kan een van die gevolge van verandering, vrees meebring omdat die persoon:

In die eerste plek:

 • Begin twyfel aan sy of haar eie waarde.

Hultman skryf die volgende waarheid:

When people feel bad about themselves it’s hard to get them to do anything. If you’re interested in motivating people, the single most effective approach is to help them have a more positive self-image. Hultman, 1998, p. 17

Tweedens:

As ‘n persoon waardig voel, sal daar nie twyfel bestaan oor bekwaamheid en integriteit nie.

Verandering bring mee dat ‘n persoon

 1. Vrees vir mislukking
 2. Vrees vir doelloosheid
 3. Vrees vir oordeel
 4. Vrees vir verwerping
 5. Vrees vir die onbekende

Hoe kan ek iemand help om te verander en al hierdie vrese te oorkom?

Help die persoon deur:

 • ‘n Gevoel van eiewaarde te bemeester. Ons kan in ons organisasie lede help om mekaar te ondersteun in plaas daarvan om mekaar te beoordeel.
 • Respek vir self en vir ander as deel van integriteit te ontwikkel.
 • Aanvaarding, ‘n gevoel om te behoort.

Wat is die reaksie wat ons dikwels kry wanneer ons ‘n persoon nader en dit dalk ‘n uitdaging gaan wees om te verander:

 • Ek dink nie ek sal die verandering kan aanvaar nie
 • Ek is te besig om dit ook nog te doen
 • Ek het nie die energie vir soveel nuwe dinge nie
 • Ek is ‘n volgeling, nie ‘n leier nie
 • Ek ken my beperkinge

Baie keer is negatiewe uitsprake die gevolg van teenkanting

oor verandering:

 • Ons het dit al probeer en dit het nie gewerk nie en dit sal nou ook nie werk nie.
 • Dit sal nie regtig ‘n verskil maak nie, al doen ons wat!
 • Die druk is te veel op my!

Klink dit nie vir u bekend nie??  Ek hoor myself!  Hoeveel keer het ek nie ook al die uitlatings gemaak nie! Ons noem dit in Engels Resistance to change.

Positiewe reaksie kan verandering bewerkstellig!

 • Dit sal werk as ons net ‘n kans kry
 • As hulle dit kan doen, hoekom nie ons ook nie?
 • Dit is tyd dat ons waag om ‘n ander rigting in te slaan!

Toe die uitdaging van presidentskap na my gekom het, was die volgende deurslaggewende woorde van ‘n skrywer my motivering:

Moet nooit dat iemand vir jou sê jy is nie bekwaam genoeg nie!

Die bekende vers in Fil.  4:13:

           Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee

moet ons daaglikse motivering wees om die uitdaging van veranderinge te aanvaar.

Here are 10 reasons why change is important for personal development:

 • Internal change:  Will help you focus.
 • External change: Will shape you.
 • Change ensures life stays exciting.
 • Change leads to opportunity and experiences.
 • Change ensures that bad situations end.
 • Change helps you move on.
 • Change means progress.
 • Change documents your journey.

Ons het dus daagliks ‘n keuse: Wil ek verander of draai ek weg en kyk aanhoudend terug?

Verandering kan ‘n positiewe leerervaring wees.  Menige mens vertel hoe ‘n groot ongevraagde verandering soos ‘n afdanking op die ou einde die beste ding was wat met hulle kon gebeur het aangesien hul nou in ‘n nuwe, beter werk staan of dalk met ‘n eie besigheid begin het.

Verandering is onafwendbaar.  Elke verandering bied egter ‘n geleentheid om te groei en nuwe dinge te beleef.

Ek wil graag die vertroue uitspreek dat elkeen van u die moeite sal doen om verandering beter te verstaan en die vaardighede sal aanleer om verandering in die toekoms met groot sukses te hanteer.  Saam kan ons elke uitdaging van verandering binne ons geliefde vereniging aanpak.

Ek sluit af met die volgende drie aanhalings:

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.  Jimmy Dean

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.   Maya Angelou

The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new.  Socrates

Ek dank u.

Erkenning:  Cowley MJP, 2007

Welstand, Solidariteit