Registrasietye:

 

  • MAANDAG, 17 AUGUSTUS 2015, 12H00 TOT 18H00* BY

 

Amali Gastehuis, Collegeweg 6, Cradock

S: 32˚09.522  E: 25˚37.043

*Slegs vir afgevaardigdes en waarnemers wat op Cradock tuis gaan.

 

  • MAANDAG, 17 AUGUSTUS 2015, 19H00 TOT 21H00 OP

 

Blomfontein (Kongresvenue)                                                                                                                                                S: 32°27’48.2″ E:  25°39’22.8″

 

  • DINSDAG, 18 AUGUSTUS 2015, 08H00 TOT 10H00:  Slegs op Blomfontein

 

Amptelike Opening:

 

         AMPTELIKE  OPENING

 

 

10h45  Gaste en afgevaardigdes neem hul sitplekke in.

 

11h00  ORDE

Vlagopstelling

Konstituering

 

11h20   VERWELKOMING  EN  BEKENDSTELLING

              Mev Karien van Schalkwyk, VLVK-president

 

11h35   SKRIFLESING  EN GEBED

              Ds Hansie Schutte

The Old Hundredth

Aansteek van Kerse

 

11h45   OPENINGSREDE

              Mnr Ernest Pringle, Voorsitter van die Landbou-ontwikkellingskomitee van
Agri  Suid-Afrika  –  Droom, Glo en Leef in Suid-Afrika

12h35  NOMMER – Instrumentaal:  Burgersdorp Beginners Ensemble

 

12h45  VLVK Sê DANKIE   Mnr Jonathan Deal

              Huldiging:  Mev Sunel Jansen van Rensburg,

Sirkelpresident, Sirkel Noord-Karoo

 

13h00   GROETEBOODSKAPPE

              Agri-Expo

              GWK

              Mnr Bertie Cloete – Borg VLVK-entrepreneurs 2015

 

13h30  PRESIDENTSREDE

             Mev Karien van Schalkwyk, VLVK-president

 

14h00  DANKBETUIGINGS

             Mev Lynette Martin, VLVK-visepresident

Afkondigings

Volkslied

 

14h20  – 15h15  Ligte Ete

 

          OFFICIAL OPENING

 

 

10.45  Guests and delegates take their seats

 

11h00  ORDER

              Flag ceremony

Constituting

 

11h20   WELCOME AND INTRODUCTION

Mrs Karien van Schalkwyk, CWAA President

 

11h35   SCRIPTURE READING  AND  PRAYER

               Rev Hansie Schutte

The Old Hundredth

Lighting of the candles

 

11h45    KEYNOTE  ADDRESS

Mr Ernest Pringle, Chairman of Agri South Africa’s  Agriculture Development

Committee – Dream, Believe and Live in South Africa.

 

12h35    ITEM – Instrumental : Burgersdorp Beginners Ensemble

 

12h45    CWAA PAYS HOMAGE:  Mr Jonathan Deal

                Homage:  Mrs Sunel Jansen van Rensburg,

Circle President, Circle Northern Karoo

 

13h00   MESSAGES OF GOODWILL

Agri-Expo

               GWK

               Mr Bertie Cloete –  Sponsor CWAA entrepreneurs 2015

 

13H30   PRESIDENTIAL  ADDRESS

               Me Karien van Schalkwyk, CWAA President

 

14h00    VOTE OF THANKS

                Me Lynette Martin, CWAA Vice President

Announcements

National Anthem

 

14h20 – 15h15   Light Lunch

 

 

Fototye:

Dinsdagoggend:

 

07:45 vir 08:00: Sirkel Cradock

08:00 vir 08:15: Sirkel  NOK

08:15 vir 08:30: Sirkel Kimberley en Distrik

08:30 vir 08:45: Sirkel Kalahari

08:45 vir 09:00: Sirkel Griekwaland-Wes

09:00 vir 09:15: Sirkel Namakwaland

09:15 vir 09:30: Sirkel Tygerberg

09:30 vir 09:45: Hoofbestuur  + Erepresident en oud-VLVK-presidente

09:45 vir 10:00: Sirkel Middelland

 

Dinsdag tydens ligte ete van die amptelike opening:

Sirkels  SWD, Noord-Karoo, Worcester

 

 

 

 

Woensdag:

 

Wo-oggend: 10:35 – 11:00

Sirkels Overberg, Suid-Karoo, Suid-Ooskus, Kaapstad

 

Wo-middag: 13:00 – 14:00:

Noordwes-Kaap, Paarl, Weskus

 

 

Koste van Jumbo-foto (poskaartgrootte): R15.00

Koste van A5-groepfoto: R30.00

Koste van CD/DVD:  R100.00